Chuyển tiền Quốc tế

1. Đặc điểm

Chuyển tiền quốc tế là dịch vụ chuyển tiền trong đó khách hàng tại Việt Nam có thể nhận tiền gửi về từ các nước trên thế giới thông qua dịch vụ thư chuyển tiền quốc tế liên kết với Bưu chính các nước; dịch vụ chuyển tiền điện tử qua mạng IFS liên kết với Bưu chính các nước; dịch vụ chuyển tiền điện tử qua mạng Eurogio liên kết với Bưu chính các nước, các ngân hàng và các công ty chuyển tiền quốc tế trên thế giới; dịch vụ chuyển tiền quốc tế Western Union; dịch vụ chuyển tiền quốc tế Instant Cash.

Dịch vụ thư chuyển tiền quốc tế

- Phương thức trao đổi: Phiếu chuyển tiền, bản kê chuyển tiền được gửi theo đường thư

- Đối tác: Bưu chính các nước Pháp, Mỹ, Malaysia, Singapore, Bỉ, Trung Quốc, Séc, Slovakia, Latvia, Azecbaijan, Lào.

- Phạm vi triển khai: Gần 2.000 bưu cục.

- Đồng tiền chi trả: Việt Nam đồng.Tỷ giá quy đổi ngoại tệ: Tỷ giá mua vào của Ngân hàng Ngoại thương tại thời điểm trả tiền.

- Bưu cục trả tiền gửi giấy mời khách hàng ra bưu cục lĩnh tiền. Khách hàng mang theo giấy tờ tùy thân và giấy mời.
Dịch vụ chuyển tiền điện tử qua mạng IFS của UPU

2.2.1 Dịch vụ chuyển tiền nhanh qua mạng IFS của UPU

- Phương thức trao đổi: Điện tử. Các giao dịch chuyển tiền được truyền qua mạng IFS dưới dạng các gói tin điện tử

- Đối tác: Ngân hàng Bưu chính Pháp

- Phạm vi triển khai: 1.091 bưu cục

- Đồng tiền chi trả: Việt Nam đồng

- Tỷ giá quy đổi ngoại tệ: Tỷ giá mua vào của Ngân hàng Ngoại thương tại thời điểm trả tiền.

- Để nhận tiền: Khách hàng chủ động ra bưu cục, điền thông tin vào phiếu nhận tiền gồm các thông tin sau: Số mã của phiếu chuyển tiền/mã bảo mật phiếu chuyển tiền (security code): gồm 6 kỹ tự chữ hoặc số, do người gửi tự thông báo cho người nhận; Số hiệu phiếu chuyển tiền quốc tế (nếu có): Gồm 26 ký tự chữ và số do người gửi tự thông báo cho người nhận; Số tiền; Tên, địa chỉ người gửi và giấy tờ tùy thân (nếu có); Tên, địa chỉ người nhận và giấy tờ tùy thân; Ký và ghi rõ họ tên.

2.2.2 Dịch vụ chuyển tiền thường qua mạng IFS của UPU

- Đối tác: Bưu chính Hàn Quốc, Bưu chính Belarus

- Phạm vi triển khai: Dịch vụ được triển khai cung cấp tại các Bưu điện tỉnh, thành phố trên phạm vi toàn quốc.

- Đồng tiền chi trả: Việt Nam đồng

- Tỷ giá quy đổi ngoại tệ: Tỷ giá mua vào của Ngân hàng Ngoại thương tại thời điểm trả tiền.

- Bưu cục trả tiền gửi giấy mời khách hàng ra bưu cục lĩnh tiền. Khách hàng mang theo giấy tờ tùy thân* và giấy mời.
Dịch vụ chuyển tiền điện tử qua mạng thanh toán Eurogiro

- Đối tác: Ngân hàng Bưu chính Nhật, Bưu chính Thụy Sỹ, Bưu chính Thái Lan, Ngân hàng Bangkok Bank, Bưu chính Phi-líp-pin, Bưu chính Ba Lan.

- Phạm vi triển khai: Dịch vụ được triển khai cung cấp tại các Bưu điện tỉnh, thành phố trên phạm vi toàn quốc.

- Đồng tiền chi trả: Việt Nam đồng

- Tỷ giá quy đổi ngoại tệ: Tỷ giá mua vào của Ngân hàng Ngoại thương tại thời điểm trả tiền.

- Bưu cục trả tiền gửi giấy mời khách hàng ra bưu cục lĩnh tiền. Khách hàng mang theo giấy tờ tùy thân* và giấy mời.
Dịch vụ chuyển tiền quốc tế Western Union

- VNPost là đại lý chi trả các giao dịch chuyển tiền Western Union

- Để nhận tiền: Khách hàng chủ động ra bưu cục, điền thông tin vào phiếu nhận tiền gồm các thông tin sau: mã số chuyển tiền MTCN (Money Transfer Control Number) và giấy tờ tùy thân

- Đồng tiền chi trả: Việt Nam đồng và USD theo yêu cầu của khách hàng.

- Tỷ giá quy đổi ngoại tệ: Có sẵn trên hệ thống Western Union

- Phương thức triển khai: 1) Bưu cục sử dụng phần mềm sử dụng tên truy cập và mật khẩu (cấp riêng cho mỗi GDV) để truy cập vào hệ thống Translink theo “Hướng dẫn sử dụng phần mềm Translink”. 2) Bưu cục khai thác thủ công sử dụng fax liên hệ với bộ phận CSC để thực hiện việc chi trả. 3) Bưu cục thực hiện nhập các giao dịch đã trả tiền vào hệ thống CT2003 (phần Chuyển tiền quốc tế - Dịch vụ chuyển tiền quốc tế Western Union); Thực hiện đối kiểm, đối soát dịch vụ và chế độ báo cáo theo hướng dẫn tại “Quy trình khai thác dịch vụ trả Chuyển tiền quốc tế Western Union”.

- Khách hàng tự ra bưu cục cung cấp mã số chuyển tiền và giấy tờ tùy thân để nhận tiền.
Dịch vụ chuyển tiền quốc tế Instant Cash

- VNPost là đại lý chi trả các giao dịch chuyển tiền Instant Cash

- Đồng tiền chi trả: Việt Nam đồng

- Tỷ giá quy đổi ngoại tệ: Tỷ giá mua vào của Ngân hàng Ngoại thương tại thời điểm trả tiền

- Trong giai đoạn trước mắt: (Dự kiến tháng 12/2010 bắt đầu triển khai) Triển khai theo mô hình dịch vụ chuyển tiền nhanh qua mạng IFS). Khách hàng chủ động ra bưu cục, điền thông tin vào phiếu nhận tiền gồm các thông tin sau: mã bảo mật phiếu chuyển tiền ICTC Number (Instant Cash Transfer Code); Số tiền; Tên, địa chỉ người gửi và giấy tờ tùy thân (nếu có); Tên, địa chỉ người nhận và giấy tờ tùy thân; Ký và ghi rõ họ tên. Bưu cục fax yêu cầu trả tiền lên MOC và chờ MOC fax xác nhận trả tiền để trả tiền cho khách hàng.


 

2. Thông tin về loại hình dịch vụ, số tiền gửi tối đa, thời hạn hiệu lực phiếu chuyển tiền trong bảng dưới đây.

 

STT

Nhận tiền về từ các nước

Loại dịch vụ

Số tiền gửi tối đa/PCT

Số tiền gửi tối đa/người nhận từ cùng một người gửi/ngày

Thời hạn hiệu lực PCT

1

Pháp

Thư chuyển tiền quốc tế

800

 

3 tháng sau tháng phát hành

2

Mỹ

Thư chuyển tiền quốc tế

1.000

 

3 tháng sau tháng phát hành

3

Malaysia

Thư chuyển tiền quốc tế

2.000

 

3 tháng sau tháng phát hành

4

Singapore

Thư chuyển tiền quốc tế

1.400

 

3 tháng sau tháng phát hành

5

Bỉ

Thư chuyển tiền quốc tế

1.000

 

3 tháng sau tháng phát hành

6

Trung Quốc

Thư chuyển tiền quốc tế

1.000

 

3 tháng sau tháng phát hành

7

Séc

Thư chuyển tiền quốc tế

2.000

 

3 tháng sau tháng phát hành

8

Slovakia

Thư chuyển tiền quốc tế

2.000

 

3 tháng sau tháng phát hành

9

Latvia

Thư chuyển tiền quốc tế

2.000

 

3 tháng sau tháng phát hành

10

Azecbaijan

Thư chuyển tiền quốc tế

1.000

 

3 tháng sau tháng phát hành

11

Lào

Thư chuyển tiền quốc tế

1.000

 

3 tháng sau tháng phát hành

12

Belarus

Chuyển tiền thường qua mạng IFS của UPU

 

1.000

5.000 EUR

35 ngày

13

Hàn Quốc

Chuyển tiền thường qua mạng IFS của UPU

 

1.000

10.000 USD

45 ngày

14

Pháp

Chuyển tiền nhanh qua mạng IFS của UPU

 

1.000

1.000 EUR

(đang đàm phán tăng lên 5.000 EUR)

30 ngày

15

Nhật

Chuyển tiền điện tử qua mạng thanh toán Eurogiro

2.000

Không giới hạn

3 tháng sau tháng phát hành

16

Thái Lan

Chuyển tiền điện tử qua mạng thanh toán Eurogiro

2.000

Không giới hạn

1 tháng sau tháng phát hành

17

Thụy Sỹ

Chuyển tiền điện tử qua mạng thanh toán Eurogiro

1.000

Không giới hạn

1 tháng sau tháng phát hành

18

Bangkok Bank

Chuyển tiền điện tử qua mạng thanh toán Eurogiro

2.000

Không giới hạn

1 tháng sau tháng phát hành

19

Philipin

Chuyển tiền điện tử qua mạng thanh toán Eurogiro

1.000

10.000 USD

1 tháng sau tháng phát hành

20

Ba Lan

Chuyển tiền điện tử qua mạng thanh toán Eurogiro

1.000

Không giới hạn

1 tháng sau tháng phát hành

21

Western Union

Chuyển tiền quốc tế Western Union

 

 

 

 

22

Instant Cash

Chuyển tiền quốc tế Instant Cash

 

 

 

 


3. Chỉ tiêu thời gian

- Dịch vụ chuyển tiền nhanh qua mạng IFS của UPU: Thông tin phiếu chuyển tiền sẽ được truyền về Việt Nam để sẵn sàng trả cho người nhận chậm nhất là 2 ngày kể từ khi dữ liệu phát hành phiếu chuyển tiền được nhập trên hệ thống IFS tại nước phát hành.

- Chuyển tiền điện tử qua mạng thanh toán Eurogiro: Tối đa là 5 ngày làm việc kể từ khi khách hàng gửi tiền, các thông tin phiếu chuyển tiền phải sẵn sàng để trả cho người nhận tại bưu cục.

 

Hỗ trợ khách hàng
Hotline:
Ý kiến khách hàng

Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn, để chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn!

Website có tiện sử dụng hay không?
  • Rất tốt
  • Tốt
  • Bình thường
  • Khó
Liên kết websiteEnewsletter

Gửi email của bạn để nhận thông tin khuyến mãi từ An Giang Post.