Chuyển tiền trong nước

 

Dịch vụ nhận gửi, trả tiền qua mạng bưu chính công cộng, giúp khách hàng chuyển tiền cho người nhận trên toàn quốc (tới cả các vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo).

  1. Dịch vụ Chuyển tiền nhanh: là dịch vụ chuyển tiền trong đó phiếu chuyển tiền được Bưu điện chuyển bằng phương thức điện tử.
  2. Dịch vụ Thư chuyển tiền: là dịch vụ chuyển tiền trong đó phiếu chuyển tiền được Bưu điện chuyển bằng đường thư kết hợp (hoặc bằng) phương thức điện tử.

Mức tiền gửi tối đa cho mỗi phiếu chuyển tiền do Bưu điện qui định và công bố tại các điểm cung cấp dịch vụ.

a. Mức tiền gửi: Không giới hạn mức tiền gửi đối với tất cả các điểm cung cấp dịch vụ

b. Mức tiền trả:

- Tại các bưu cục cấp 1,cấp 2 trong cả nước và bưu cục cấp 3 thuộc Bưu điện thành phố Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh: không giới hạn mức tiền trả.

- Tại các bưu cục cấp 3 thuộc các Bưu điện tỉnh, thành phố khác: giới hạn mức tiền trả là 50.000.000 đồng (năm mưới triệu đồng).

- Tại các điểm BĐ-VHX: giới hạn mức tiền trả là 20.000.000 (hai mươi triệu đồng).

- Khách vãng lai: giới hạn mức tiền gửi và trả là 50.000.000 (năm mươi triệu đồng).

 Thời hạn hiệu lực của phiếu chuyển tiền:

Thời hạn hiệu lực của phiếu chuyển tiền là 12 tháng kể từ ngày phiếu chuyển tiền được phát hành. Hết thời hạn này, nếu Bưu điện không trả được tiền cho người nhận và cũng không hoàn lại được tiền cho người gửi thì phiếu chuyển tiền hết hiệu lực và số tiền gửi được coi là vô thừa nhận.

Thời hạn trả tiền của phiếu chuyển tiền:

a. Thời hạn trả tiền của phiếu chuyển tiền là thời hạn lưu giữ phiếu chuyển tiền tại bưu cục trả tiền. Thời hạn trả tiền được qui định như sau:

- Đối với Thư chuyển tiền: 2 tháng kể từ ngày phát hành Thư chuyển tiền.

- Đối với Chuyển tiền nhanh: 15 ngày kể từ ngày phát hành Chuyển tiền nhanh.

b. Hết thời hạn trả tiền, nếu không trả được tiền cho người nhận, phiếu chuyển tiền được chuyển hoàn để trả lại tiền cho người gửi.

Dịch vụ cộng thêm:

- Nhận tiền tại địa chỉ (NĐC) là dịch vụ Bưu điện nhận gửi tiền tại địa chỉ của người gửi tiền.

- Trả tiền tại địa chỉ (TĐC) là dịch vụ Bưu điện trả tiền tại địa chỉ của người nhận tiền.

- Báo trả (BT) là dịch vụ Bưu điện thông báo bằng thư, bằng điện thoại, tin nhắn… cho người gửi biết đã trả tiền cho người nhận.

- Trả tận tay (TT) là dịch vụ Bưu điện phát giấy mời và trả tiền đích danh cho người được người gửi chỉ định nhận tiền.

- Lưu ký (LK) là dịch vụ Bưu điện giữ lại phiếu chuyển tiền và giấy mời tại bưu cục trả tiền để người nhận chủ động đến nhận tiền.

Chỉ tiêu thời gian của phiếu Chuyển tiền nhanh được quy định như sau:

-          Ngân phiếu chấp nhận tại các bưu cục chuyển đến trả tại thành phố Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh không quá 12h (không kể thời gian ban đêm).

-          Ngân phiếu chấp nhận tại các bưu cục chuyển đến trả tại trung tâm các tỉnh, thành phố khác trong toàn quốc chậm nhất không quá 24h (không kể thời gian ban đêm).

-          Ngân phiếu chấp nhận tại các bưu cục chuyển đến trả tại các địa bàn còn lại chậm nhất không quá 48h (không kể thời gian ban đêm).

 

Hỗ trợ khách hàng
Hotline:
Ý kiến khách hàng

Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn, để chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn!

Website có tiện sử dụng hay không?
  • Rất tốt
  • Tốt
  • Bình thường
  • Khó
Liên kết websiteEnewsletter

Gửi email của bạn để nhận thông tin khuyến mãi từ An Giang Post.